Ikatlong Taon

Kasaysayan ng DaigdigMga Pangkalahatan at Tiyak na LayuninPagkatapos ng isang taong pag-aaral sa antas na ito sa mataas na paaralan, ang bawat mag-aaral ay inaasahang makapagpapakita ng sumusunod na kakayahan:

 1. Ang Simula ng Kabihasnan
  1. Naipamamalas ang pag-unawa sa kinalaman ng heograpiya sa pamumuhay ng mga sinaunang daigdig

A. Heograpiya ng Daigdig


  1. Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig bilang tirahan ng tao

  1. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan


  1. Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Rebolusyong Siyentipiko


  1. Nasusuri ang mga epekto ng paniniwala sa siyensiya, teknolohiya, at
materyalismo sa pananaw ng mga Estadong European ukol sa
digmaan

  1. Nasusuri ang epekto ng Ikalawang Digmaaang Pandaigdig sa Europa,
Asia, Africa at mga kolonya

 1. Ang Daigdig Ngayon at sa Hinaharap

  1. Naipamamalas ang mapanuring pag-aaral sa mga isyu at suliraning pandaigdig sa kasalukuyan

A. Mga Ideolohiyang Laganap

  1. Nasusuri ang tugon ng mga ideolohiyang pulitikal at ekonomik sa hamon ng establisadong institusyon ng lipunan

  1. Napahahalagahan ang kahandaan ng mga bansa sa pagpili ng mga
ideolohiyang yayakapin

B. Cold War at Neo-kolonyalismoC. Pagpaparami ng Armas


  1. Natataya ang mga epekto ng pagpaparami ng armas sa iba’t ibang panig
ng daigdig

  1. Nabibigyang-puna ang mga pulong at kasunduan tungkol sa mga
sandatang nukleyar

D. Panglobong Terorismo


  1. Nasusuri ang mga isyung kaugnay ng mga suliraning pangkapayapaan
at pangkatiwasayan


  1. Napahahalagahan ang nagkakaisang hakbang ng mga bansa sa
daigdig laban sa terorismo


E. Populasyon, Kalusugan at Pag-unlad


  1. Natatalakay ang mga isyung kaugnay ng mga suliraning
pampopulasyon


  1. Nabibigyang-halaga ang mga programang pampopulasyon sa daigdig


  1. Nabibigyang-puna ang mga makabagong sakit na nagbabanta sa buhay ng mga tao (SARS, AIDS, at iba pa)


F. Teknolohiya at Kalagayang Ekolohikal
4.16 Nasusuri ang mga isyu at suliraning may kinalaman sa paggamit ng
teknolohiya (isyu at suliraning ekolohikal, paglilipat ng teknolohiya at iba
pa.)
G. Mga Karapatang Pantao

4,17 Naipaliliwanag ang mga anyo ng paglabag sa mga karapatang pantao

4.18 Nasusuri ang mga epekto ng paglabag sa mga karapatang pantao

4. 19 Nakapagmumungkahi ng mabisang pamamaraan sa pangangalaga ng
karapatang pantao

H. Globalisasyon


  1. Nasusuri ang mga dahilan at epekto na dulot ng World Trade Organization at ng globalisasyon sa mga bansang may iba’t ibang antas ng kabuhayan at pag-unlad

  1. Naiuugnay ang pangkasalukuyang mga isyu na kinakaharap ng daigdig
tungo sa pandaigdigang pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran

1