UNANG TAON

KASAYSAYAN AT PAMAHALAAN NG PILIPINAS


Mga Pangkalahatan at Tiyak na Kakayahan

  1. Nakapagbabalangkas ng mabisang paraan ng
wastong paggamit at pangangalaga ng mga likas
na yaman ng bansa  1. Nasusuri ang epekto ng heograpiya sa mga pag-
uugali at kamalayang pangkapaligiranB. Saligang-Batas

  1. Nasusuri ang uri, mga bahagi, mga katangian at kahalagahan ng Saligang-Batas

  1. Nasusuri ang mga karapatan at tungkulin ng isang mamamayan


  1. Napahalagahan ang iba’t ibang karapatan
tulad ng kalusugang pangreproduktibo
ng mga bata, kababaihan at
manggagawa

  1. Nabibigyang proteksyon ang mga bata, kababaihan at manggagawa laban sa mga pang-aabuso sa kanilang karapatan tulad ng bata, kababaihan and drug trafficking, child abuse, at iba pa
  2. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pakikilahok ng mamamayan sa iba’t ibang prosesong pampulitika

  1. Nasisiyasat ng mapanuri ang mga kakayahan at katangian ng isang lider

D. Ang Pamahalaan

  1. Nasusuri ang tungkulin at gawain ng pamahalaan


  1. Naipahahayag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang matatag at mabuting pamahalaan na nasyonal tungo sa pag-unlad na pamahalaanJ. Pamahalaang Lokal

  1. Nasusuri ang balangkas, tungkulin at
kapangyarihan ng pamahalaang lokal
batay sa Local Government Code tungo
sa pagkakamit ng isang maunlad na
bansa


  1. Napahahalagahan ang bahaging
ginagampanan ng pamahalaang lokal sa
katatagan ng bansa
  1. Napahahalagahan ang pangangalaga sa
pananalapi ng bayan sa pamamagitan ng
maayos na paggugolL. Pakikipag-ugnayang Panlabas  1. Nasusuri ang mga patakarang panlabas
ng bansa

  1. Nasusuri ang mga suliraning panlabas na
kasalukuyang hinaharap ng bansa

  1. Nabibigyang-halaga ang mga paraang
ginagamit sa pagharap sa mga suliraning
panlabas

1