IKALAWANG TAON
PAG-AARAL NG MGA BANSANG ASYANO


Mga Pangkalahatan at Tiyak na Kakayahan


Pagkatapos ng isang taong pag-aaral sa antas na ito sa mataas na paaralan, ang bawat mag-aaral ay inaasahang makapagpapamalas ng sumusunod na kakayahan:


 1. Heograpiya ng Asya


 1. Naipamamalas ang pang-unawa at pagpapahalaga sa kaugnayan ng heograpiya sa kultura at kasaysayan ng mga tao sa mga bansang Asyano


A.Katangiang Pisikal ng Asya
  1. Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo,klima at “vegetation cover” (tundra, taiga, grasslands, desert, tropical forest, mountain lands)


  1. Natataya ang mga yamang-likas ng mga rehiyon sa Asya


  1. Natataya ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng:
 • agrikultura
 • ekonomiya
 • panahanan
 • kultura


  1. Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran sa pamumuhay ng mga Asyano


  1. Naipahahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohikal ng rehiyon


B.Yamang-Tao sa Asya
  1. Nasusuri ang antas ng kabuhayan ng mga bansang Asyano batay sa level ng teknolohiya, uri ng paglilingkod na panlipunan at pangkabuhayan


  1. Nahihinuha (infer) ang mga implikasyon ng antas ng kabuhayan, level ng teknolohiya at paglilingkod sa kabuuang pamumuhay ng mga Asyano


  1. Nasusuri ang kaugnayan ng yamang-tao ng mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon batay sa:
 • dami ng tao
 • komposisyon ayon sa gulang
 • inaasahang haba ng buhay
 • kasarian
 • bilis ng paglaki
 • uri ng hanapbuhay
 • bilang ng may hanapbuhay
 • kita ng bawa’t tao
 • bahagdan ng marunong bumasa at sumulat
 • migrasyon   1. Ang Asya sa Iba’t-Ibang Panahon: Transisyonal at Makabagong
Asya (mula ika-16 na siglo hanggang ika-20 siglo) 1. Nabibigyang-halaga ang tanspormasyon ng mga pamayanan at estado ng Asya mula sa sistemang tradisyonal tungo sa makabagong panahon

   1. Ang Asya at ang Kanluranin  1. Nasusuri ang transpormasyon ng mga pamayanan at estado ng Asya sa pagpasok ng mga isipang kanluranin sa larangan ng:
  • pamamahala
  • kabuhayan
  • teknolohiya
  • lipunan
  • paniniwala
  • pagpapahalaga
  • sining at kultura    1. Ang Asya sa Pangkasalukuyang Panahon 1. Naipamamalas ang pang-unawa at pagpapahalaga sa mga pundasyong idyolohikal sa pamumuhay sa Asya sa pangkasalukuyang panahon


     1. Pamahalaan, Kultura at Lipunang Asyano  1. Nasusuri ang mga palatuntunang nagtataguyod sa karapatan ng mga bata, kababaihan at manggagawa  1. Nasusuri ang mga naiambag ng mga kababaihang Asyano sa kalagayang pulitikal, sosyal at kultural


  1. Nasusuri ang kinalaman ng edukasyon sa pamumuhay ng mga Asyano
  1. Naiuugnay ang mga pangkasalukuyang pagbabagong pang-ekonomiya na naganap/nagaganap sa kalagayan ng mga bansa sa Asya


  1. Nasusuri ang pagkakaiba-iba ng antas ng pagsulong at pag-unlad sa Asya  1. Nasusuri kung paano nakatulong ang kalakalan sa pagbabagong ekonomikal at kultural ng mga bansang Asyano  1. Napahahalagahan ang mga isipan at gawaing Asyano na kapupulutan ng mga aral tungo sa tagumpay ng sambayanan


 1. Mga Napapanahong Isyu at Pagmamalasakit (Issues & Concerns)


  1. Naipaliliwanag ang mga pangunahing isyu at pagmamalasakit (concerns) na kinakaharap ng Pilipinas dala ng kasalukuyang pagbabagong pulitika at sosyo-ekonomiko sa Asya (terorismo, kahirapan, pagkasira ng kapaligiran, pang-aabuso sa karapatang pantao, paglaki ng populasyon at iba pa)


  1. Nasusuri ang pananatili ng kahirapan at paglaganap ng mga salot na sakit sa Asya sa gitna ng mataas na antas ng pag-aaral siyentipiko, teknolohikal at medikal


  1. Nasusuri ang pakikilahok sa pandaigdigang kalakalan at industriyalisasyon ng mga Asyano  1. Naipaliliwanag ang kaugnayan ng paglaki ng populasyon sa pangkabuhayan at panlipunang pag-unlad ang mga rehiyong Asya


  1. Nasusuri ang epekto (impact) ng urbanisasyon sa pamilya, antas ng pamumuhay, ugnayang panlipunan at pagkakakilanlang etniko


  1. Nasusuri ang dahilan at epekto ng migrasyon sa buhay ng mga Asyano sa loob at labas ng rehiyon


  1. Nasusuri ang epekto/kaugnayan ng mga transnational crimes sa kalagayang pulitikal, sosyal at ekonomikal sa Asya  1. Napahahalagahan ang bahaging ginagampanan ng ASEAN, APEC at iba pang mga samahang pangrehiyon sa Asya


  1. Naitataguyod ang pagtutulungang panrehiyon ng mga Asyano1